Rozhovor s Paulem Rausnitzem, laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2017

6. 6. 2018